Ex-tent.com

Verkoopvoorwaarden Extent.VERKOOPVOORWAARDEN
Algemene leveringsvoorwaarden Extent:
Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt onder de onderstaande begrippen het volgende verstaan:
Extent: opdrachtnemer, gevestigd te Stadskanaal, merknaam van Polar noord, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02067953; de gebruiker van deze algemene leveringsvoorwaarden.
Klant: de wederpartij van Extent.
Product: de door Extent tot stand gebrachte artikelen.
Overeenkomst de overeenkomst van koop/aanneming van werk, waarbij Extent zich verbindt tot het in opdracht van Klant tot stand brengen en leveren van een Product.
Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Extent en de Klant alsmede op alle offertes en aanbiedingen die uitgegeven zijn door Extent.
2. Aanvullingen op of wijzigingen van deze algemene leveringsvoorwaarden kunnen slechts bindend zijn voor Extent, wanneer deze schriftelijk zijn vastgelegd.
3. Eventuele door de Klant ingebrachte inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Wanneer een bepaling van deze algemene leveringsvoorwaarden nietig mocht blijken of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
Artikel 3. Offertes en aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst
1. Alle aanbiedingen en offertes van Extent zijn vrijblijvend, behalve wanneer er een termijn voor aanvaarding is vermeld.
2. Wanneer er geen termijn voor aanvaarding is vermeld, vervalt het aanbod in ieder geval na 30 dagen.
3. Wanneer Extent kosten in rekening wenst te brengen voor het uitbrengen van een offerte, brengt zij Klant hier vooraf van op de hoogte.
4. De Overeenkomst komt tot stand wanneer Extent na de aanvaarding van het aanbod door de Klant, deze aanvaarding schriftelijk bevestigt, of indien deze schriftelijke bevestiging uitblijft, wanneer zij start met uitvoering van de Overeenkomst. Het voldoen van de bedongen aanbetaling wordt beschouwd als de aanvaarding van het aanbod van Extent door de Klant.
Artikel 4 Annulering 1. De Klant kan de Overeenkomst te allen tijde annuleren. De Klant is in dat geval 15% van de overeengekomen prijs of, indien de prijs wordt vastgesteld op basis van de werkelijk bestede uren en materialen, van de geschatte prijs verschuldigd. Daarnaast is de Klant gehouden tot vergoeding van alle kosten die Extent reeds ten behoeve van de Overeenkomst gemaakt heeft, verminderd met de besparingen die Extent als gevolg van de annulering geniet
Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst 1. Extent voert de Overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
2. Extent heeft het recht voor de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden in te schakelen.
3. Wanneer Extent werkzaamheden uitvoert op locatie bij de Klant, draagt de Klant, tenzij anders overeengekomen, zorg voor de beschikbaarheid van de benodigde aansluitingen, energie en hulpwerktuigen. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de Klant.
4. Bij plaatsing van het Product door Extent op locatie bij de Klant, is de Klant verantwoordelijk voor door hem of namens hem door derden uitgevoerd voorbereidend werk. Door Extent geleden schade door het niet, of niet juist uitvoeren van deze voorbereidende werkzaamheden komt voor rekening van de Klant
5. De Klant draagt er zorg voor dat alle informatie en bescheiden waarvan Extent heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, tijdig aan Extent ter beschikking staan.
6. De Klant draagt het risico voor schade verband houdende met alle door hem verstrekte of voorgeschreven ontwerpen, constructies, tekeningen, berekeningen, materialen, hulppersonen, leveranciers, uitvoeringsvoorschriften en door hem goedgekeurde ontwerpen van Extent.
7. Onverminderd het in vorige lid van dit artikel gestelde, zal Extent de Klant erop wijzen wanneer de door hem verstrekte of voorgeschreven ontwerpen, constructies, tekeningen, berekeningen, materialen, hulppersonen, leveranciers, of uitvoeringsvoorschriften duidelijk onjuist of ongeschikt zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
8. De uitvoering van de Overeenkomst zal pas door Extent worden ingepland wanneer de Klant de overeengekomen aanbetaling heeft voldaan
Artikel 6. Wijziging Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen Extent en de Klant hierover in overleg treden.
2. Een wijziging of aanvulling van de Overeenkomst kan het tijdstip van voltooiing van de Overeenkomst beïnvloeden. Extent zal de Klant hiervan op de hoogte brengen. De Klant kan zich in dat geval niet meer beroepen op de oorspronkelijk overeengekomen leveringstermijn
3. Extent is bevoegd om wanneer het uit de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst voortvloeiende meer- of minderwerk financiële consequenties heeft, deze door te berekenen aan de Klant. Extent zal de Klant hiervan vooraf op de hoogte brengen.
4. De verrekening van het meer- of minderwerk zal plaats vinden bij de einddeclaratie.
5. Extent is niet bevoegd kosten voor meerwerk in rekening te brengen wanneer de oorzaak van het meerwerk gelegen is in omstandigheden die CamperfiXX te verwijten zijn.
6. Camperfixx is bevoegd kostenverhogende omstandigheden waaraan een wettelijk voorschrift ten grondslag ligt, door te berekenen aan de Klant
7. Indien zich na het sluiten van de Overeenkomst prijsstijgingen voordoen in de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke grondstoffen, is Extent bevoegd deze prijsstijgingen door te berekenen aan de Klant. De Klant die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf is in dat geval bevoegd de Overeenkomst kosteloos te annuleren
Artikel 7. Leveringstermijn en voltooiing van de Overeenkomst
1. Extent zal zich inspannen de voltooiing van de Overeenkomst binnen de opgegeven leveringstermijnen te realiseren. Tenzij anders is overeengekomen zijn de opgegeven leveringstermijnen slechts indicatief van aard en kunnen zij niet als een fatale termijn beschouwd worden. Bij overschrijding van een leveringstermijn dient de Klant derhalve Extent schriftelijke in gebreke te stellen en daarbij Extent een redelijke termijn te gunnen de Overeenkomst alsnog na te komen.
2. Bij overschrijding, of dreiging van overschrijding van een leveringstermijn zal Extent in overleg treden met de Klant.
3. Wanneer Extent zorg draagt voor de plaatsing van het Product op locatie bij de Klant, brengt zij de Klant schriftelijk of mondeling op de hoogte van de voltooiing hiervan. De Klant wordt geacht het resultaat van de Overeenkomst te hebben aanvaard wanneer hij dat aan Extent verklaart, of indien een dergelijke verklaring achterwege blijft, hij niet binnen 3 dagen na de kennisgeving van Extent dat uitvoering van de Overeenkomst voltooid is, schriftelijk van het tegendeel doet blijken.
4. Het risico voor het Product gaat over op de Klant bij aflevering. Wanneer Extent zorg draagt voor plaatsing van het Product op locatie bij de Klant, gaat het risico voor het Product over door de aanvaarding van de resultaten van de Overeenkomst ingevolge het derde lid van dit artikel.
5. Wanneer de Klant om welke reden dan ook het Product niet op de opgegeven leverdatum in ontvangst wil of kan nemen, is Extent bevoegd de extra kosten, waaronder de kosten voor de opslag van het Product, die zij in verband hiermee moet maken aan de Klant in rekening te brengen..
Artikel 8. Prijzen en betaling
1. Alle door Extent in offertes, aanbiedingen of Overeenkomsten vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.
2. Extent en de Klant kunnen een vaste aanneemsom overeenkomen.
3. Extent en de Klant kunnen overeenkomen de prijs achteraf op basis van de werkelijke bestede uren en materialen vast te stellen. Extent brengt in dit geval de Klant vooraf op de hoogte van het te hanteren uurtarief, het geschatte aantal uren en de geschatte materiaalkosten.
4. Tenzij anders is overeengekomen, zal Extent 50% van de overeengekomen prijs of de geschatte prijs als aanbetaling in rekening brengen. De resterende gedeelte van de prijs zal na voltooiing van de Overeenkomst in een einddeclaratie in rekening worden gebracht.
5. Tenzij anders is overeengekomen, dient de door Extent bedongen aanbetaling voor de aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst plaats te vinden en betaling van de einddeclaraties voorafgaand aan de verzending dan wel het ophalen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie schorten de betalingsverplichting niet op.
6. Indien de Klant niet binnen de in het vorige lid bepaalde termijnen aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan is hij door het enkele verloop van die termijn in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De Klant is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1,5% per maand over de openstaande vorderingen. Daarnaast is de Klant verplicht tot vergoeding van de door Extent gemaakte redelijke, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke kosten voor invordering
Artikel 9. Garantie
1. Extent verplicht zich gebreken aan materialen, constructie of installatie van het Product die zich binnen 6 maanden na (op)levering openbaren, op haar kosten te herstellen.
2. Deze verplichting vervalt wanneer:
- het gebrek bij (op)levering van het Product reeds waarneembaar aanwezig was en de Klant op dat moment geen herstel bedongen heeft;
- het gebrek het gevolg is van onjuist gebruik of onvoldoende onderhoud door de Klant;
- zonder toestemming van Extent, door of in opdracht van de Klant wijzigingen of reparaties zijn uitgevoerd aan het Product;
- het gebrek het gevolg is van normale slijtage;
- het gebrek volgens de Overeenkomst of de overige bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden voor rekening van de Klant komt;
- de Klant C Extent onvoldoende in de gelegenheid stelt het gebrek te verhelpen.
3. Om aanspraak te kunnen maken op herstel dient de Klant Extent zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee maanden schriftelijke op de hoogte te brengen van het geconstateerde gebrek.
4. Wanneer een Product wordt samengesteld uit verschillende delen massief hout of multiplex kan er een kleurverschil bestaan tussen deze verschillende delen. Dergelijke verschillen kunnen niet aangemerkt worden als een gebrek aan het Product en geeft de Klant derhalve niet het recht herstel, vervanging of schadevergoeding te vorderen, of de Overeenkomst te ontbinden.
5. De door Extent gepresenteerde monsters en stalen waarop de Klant zijn keuze voor de te gebruiken materialen kan baseren, kunnen binnen redelijke grenzen uiterlijk afwijken van de in het Product gebruikte materialen. Dergelijke afwijkingen kunnen niet aangemerkt worden als een gebrek aan het Product en geeft de Klant derhalve niet het recht herstel, vervanging of schadevergoeding te vorderen, of de Overeenkomst te ontbinden.
6. Hout is een natuurproduct. De gevolgen voor het Product van de aan het hout inherente eigenschappen, zoals uitzetten, krimpen en krom trekken, kunnen, behalve wanneer zij overmatig zijn, niet aangemerkt worden als een gebrek aan het Product en geeft de Klant derhalve niet het recht herstel, vervanging of schadevergoeding te vorderen, of de Overeenkomst te ontbinden.
7. De door Extent geleverde daken worden besteld aan de hand van het kleurnummer dat de klant opgeeft. Kleurafwijkingen zijn als gevolg daarvan mogelijk. Er kunnen ook kleurafwijkingen ontstaan tussen het tentdoek dat op de site wordt genoemd en getoond en het geleverde product.
8. Het in dit artikel gestelde laat de overige rechten van een Klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, onverlet
Artikel 10. Aansprakelijkheid 1. Extent is, behalve de nakoming van de in artikel 9 van deze algemene leveringsvoorwaarden beschreven verplichting, nimmer gehouden tot vergoeding van enige directe of indirecte schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan het Product, het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van het Product of enige andere tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst.
2. Wanneer Extent ondanks het in het eerste lid van dit artikel gestelde aansprakelijk mocht blijken te zijn voor enige schade aan de zijde van de Klant, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot éénmaal de factuurwaarde van de Overeenkomst waar de schade mee samenhangt
3. De leden 1 en 2 van dit artikel zijn niet van toepassing wanneer de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Extent
4. Wanneer de Klant niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf zijn de leden 1 en 2 van dit artikel niet van toepassing in het geval van aansprakelijkheid van Extent op grond van afdeling 6.3.3. van het Burgerlijk Wetboek.
5. Het stallen van uw voertuig bij Extent, of één van de bedrijven waar werkzaamheden uitgevoerd worden in opdracht van de klant van Extent, zowel op het terrein als in een bedrijfsruimte, is volledig voor eigen risico van de klant.
6. Bij de camperombouw maakt Extent in een aantal gevallen gebruik van gecertificeerde producten waarbij de certificaten of testrapporten afgegeven zijn door de RDW, de TÜV of een andere Europese keuringsinstantie. Daarnaast levert Extent aan Klanten producten die op de hierboven beschreven manier gecertificeerd zijn. Extent kan niet aansprakelijk gesteld worden indien het RDW keuringsstation waar de camper van de Klant ter keuring aangeboden wordt, door de Klant dan wel door Extent, deze certificaten of testrapporten niet erkent. Extent kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor het resultaat van de keuring en van de beoordeling door het RDW keuringsstation.
Artikel 11. Overmacht 1. Wanneer blijkt dat de uitvoering van een Overeenkomst voor Extent ten gevolge van overmacht bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is Extent gerechtigd de Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Extent brengt de Klant op de hoogte van de omstandigheden die de verdere uitvoering bezwaarlijk of onmogelijk maken.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Extent geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Extent worden daaronder begrepen.
Artikel 12. Intellectueel eigendom
1. De rechten van intellectuele eigendommen op het Product en alle documenten zoals tekeningen, afbeeldingen, technische beschrijvingen en ontwerpen die in het kader van een aanbieding, offerte of de Overeenkomst tot stand zijn gebracht berusten bij Extent. Het is de Klant niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming van Extent het Product te verveelvoudigen of de documenten te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden te verstrekken. E.e.a. op straffe van een vergoeding aan Extent ter hoogte van het tienvoudige van de door de klant genoten gerelateerde bruto omzet per overtreding.
2. Wanneer een aanbieding of offerte niet tot een Overeenkomst leidt, dient de Klant alle tot die aanbieding of offerte behorende documenten op eerste verzoek van Extent retour te zenden of te vernietigen
Artikel 13. Zekerheid en eigendomsvoorbehoud
1. Wanneer na het sluiten van de Overeenkomst Extent er redelijkerwijs niet op kan vertrouwen dat de Klant zijn betalingsverplichting zal nakomen, kan zij zekerheid bedingen.
Extent is, zolang de zekerheidstelling uitblijft, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden.
2. Het eigendom van het Product en de overige geleverde materialen gaat pas over op de Klant, wanneer hij al hetgeen op grond van enige overeenkomst met Extent verschuldigd is, heeft voldaan.
3. De Klant is gehouden tot een zorgvuldige behandeling van het Product en de overige geleverde materialen en heeft niet het recht deze te bezwaren of te verpanden, zolang hij niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Extent heeft voldaan.
Artikel 14. Ontbinding, opschorting
1. Extent is bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
- de Klant in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling is verleend;
- de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
- na het sluiten van de Overeenkomst Extent ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.
2. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Extent op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Extent de uitvoering van de Overeenkomst opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op elke Overeenkomst tussen Extent en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen Extent en de Klant zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Extent patents

Zowel het Extent-systeem als de luifel zijn wettelijk beschermt.

bus

bus

buscamper

buscamper

camper

camper

Volg ons via

© extent.com algemene voorwaarden